Všeobecné podmienky používania

webovej stránky www.lifestyletv.sk spoločnosti TV Karpaty, s. r. o.

1.  Úvodné ustanovenia

1.1 Webové sídlo  www.lifestyletv.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou TV Karpaty, s. r. o., so sídlom Nálepkova 7556/44, 921 01 Piešťany, IČO: 45 327 131, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24898/T (ďalej  aj „Prevádzkovateľ“), za účelom poskytovania informácií v oblasti sebapoznania v rôznych oblastiach.

1.2 „Používateľom“ je každý, kto Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie.

1.3 „Použitím“ alebo „Používaním“ sa rozumie prehliadanie Internetovej stránky, pridávanie Príspevkov na Internetovú stránku alebo akékoľvek iné činnosti s ňou súvisiace.

1.4 „Službou“ sa rozumie sprístupnenie používania Internetovej stránky komukoľvek.

1.5 „Registrácia“ je vytvorenie užívateľského konta a užívateľského mena na Internetovej stránke. Registráciou Používateľ získava vlastné konto, meno a heslo ku svojmu kontu. Bez registrácie nie je možné na Internetovej stránke sledovať spoplatnené aj nespoplatnené Príspevky.

1.6 „Zrušenie registrácie“ je zablokovanie alebo zmazanie užívateľského konta a Príspevkov k nemu prislúchajúcich.

1.7 „Darca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla prispieť formou peňažného daru na prevádzku Internetovej stránky a tvorbu jej Obsahu.

1.8 Všetky uvedené pojmy a definície môžu byť v týchto Podmienkach použité aj v iných gramatických tvaroch, pričom si zachovávajú svoj obsah.

2. Podmienky používania

2.1 Tieto Podmienky sú právne záväznou dohodou medzi zúčastnenými stranami, to znamená medzi Používateľom a Prevádzkovateľom.

2.2 Hneď na začiatku každého Používania Internetovej stránky je každý Používateľ povinný dôkladne si tieto Podmienky preštudovať a oboznámiť sa s ich obsahom

2.3 Táto Internetová stránka Vám umožňuje Používanie jej Obsahu a Príspevkov len v prípade, že úplne a bez výhrad súhlasíte s týmito Podmienkami.

2.4 Používaním tejto Internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami  a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.

2.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Registráciu a poskytovanie služieb komukoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.

2.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Podmienky meniť, a to aj bez upozornenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na Internetovej stránke bude vždy uverejnené aktuálne znenie Podmienok. Používaním Internetovej stránky potvrdzujete, že ste si aktuálne znenie Podmienok preštudovali a oboznámili sa s ich obsahom.

2.7 Tieto Podmienky sa nachádzajú v spodnej časti Internetovej stránky a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. V prípade, že s novým znením Podmienok nesúhlasíte, ste povinný Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lifestyletv@gmail.com. požiadať o zrušenie Vašej Registrácie alebo prestať Používať služby Internetovej stránky.

2.8Používaním Internetovej stránky potvrdzujete, že:
a)     všetky informácie vkladané Vami na túto Internetovú stránku sú pravdivé, správne, aktuálne a kompletné,
b) ak ste Registrovaný tak, plne zodpovedáte za používanie svojho konta kýmkoľvek, vrátane zabezpečenia prihlasovacích údajov k svojmu kontu.

3. Zodpovednosť za škodu

3.1 Prevádzkovateľ nezaručuje pravdivosť, presnosť, kompletnosť Príspevkov a nenesie žiadnu zodpovednosť za Príspevky na Internetovej stránke. Sú vyjadrením názorov prednášajúcich.

3.2 Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za Príspevky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek peňažnú či nepeňažnú škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej dôvery alebo dôvery niekoho iného k týmto Príspevkom.

3.3 Príspevky sú výlučne vyjadrením osobného názoru, preto je zaň priamo a výlučne zodpovedný ten, kto názory prezentuje.

3.4 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.

3.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom skončiť alebo prerušiť poskytovanie Služieb môžeme kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

3.6 V rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ ani jeho konateľ, zamestnanci, zástupcovia a partneri nezodpovedajú za (i) akúkoľvek skutočnú škodu, ušlý zisk alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa opisných informácií (vrátane hodnotení kurzov, prednášok, iných podujatí) uvedených na Internetovej stránke, (iii) ponúkané služby alebo produkty Inzerentov, (iv) akúkoľvek škodu alebo náklady Vami znášané, vynaložené alebo zaplatené v dôsledku konania Inzerenta (vrátane jeho konateľov, zamestnancov, zástupcov alebo Inzerentom kontrolovaných spoločností) vrátane (čiastočného) storna, nadmernej rezervácie, štrajku, vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly

4. Kontrola a administrácia Príspevkov

4.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov a ich súlad s týmito Podmienkami. V prípade, že sa niekto domnieva, že nejaký Príspevok porušuje záväzné ustanovenia platných právnych predpisov, kontaktujte, prosím,  Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovú adresu: lifestyletv.sk@gmail.com. Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo akýkoľvek Príspevok  zmazať alebo zrušiť Vašu Registráciu a to podľa vlastného uváženia.

5.  Registrácia a jej zrušenie

5.1 Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná v určitých prípadoch Používania a to na sledovanie celých videí Internetovej stránky.

5.2 Registráciou sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás, resp. Vašej spoločnosti a pravidelne ich aktualizovať.

3.3 Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávate za Niekoho iného, Vaše užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.nazovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Používanie Internetovej stránky, ani Registrácia na nej, nevyžaduje, aby ste Nám poskytli Vaše osobné údaje tak, ako sú definované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej spolu len „predpisy o ochrane osobných údajov“), s výnimkou mena a priezviska štatutára pri registrácii právnickej osoby.

6.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade, že sa rozhodnete Vaše osobné údaje pri Registrácii poskytnúť, zachovávať ich dôvernosť v súlade s platnými právnymi predpismi. Práva zostávajú v plnom rozsahu zachované, pričom bližšiu úpravu práv obsahujú predpisy o ochrane osobných údajov a Ochrana osobných údajov zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou prípadov, v ktorých sme tak povinní urobiť podľa platných právnych predpisov.

6.3 Poskytnutím osobných údajov pri Registrácii nám zároveň udeľujete súhlas s ich spracúvaním podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas, ktorý ste Nám dali, môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia Vášho konta alebo  zrušením Registrácie. Zrušiť Vašu Registráciu môžete u Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lifestyletv.sk@gmail.com.

6.4 Pri registrácii fyzickej osoby musíte do registračného formulára zadať nasledovné údaje:
-      Prezývku (t. j. užívateľské meno)
-      E-mail
-      Heslo

  Pri registrácii právnickej osoby musíte do registračného formulára zadať nasledovné údaje:
-      Názov právnickej osoby
-      Meno a priezvisko štatutára
-      IČO
-      E-mail
-      Heslo.

  Okrem údajov v bode 2. získame pri Vašom Používaní Internetovej stránky tiež:
-      Informácie cookies. Viac informácií získate v dokumente Pravidlá cookies.

  V prípade, že sa rozhodnete pri Registrácii zadať Vaše osobné údaje, budeme tieto osobné údaje spracúvať v súlade s požiadavkami predpisov o ochrane osobných údajov a to výlučne na účely:
-      webovej analytiky
-      informovania o novinkách na Internetovej stránke
-      marketingové účely.

  Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste neuverejňovali Príspevky obsahujúce Vaše osobné údaje, ani iné údaje, ktorých zneužitie by Vám mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.). Takto zverejnené osobné údaje nespracúvame a za prípadnú ujmu či škodu, ktorá Vám vznikla v dôsledku ich zverejnenia, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

7. Reklama a práva duševného vlastníctva

7.1 Vašou Registráciou alebo Používaním Internetovej stránky:
-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, na základe ktorého od Nás môžete dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke, akciách organizovaných Prevádzkovateľom, zľavách, prípadne iné reklamné oznámenia),
-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého od Nás môžete dostať reklamné oznámenia elektronickou poštou,
-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník, s použitím a zverejnením Vašej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Vás alebo Vašich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotogalérie), v prípade, ak nám takéto prejavy osobnej povahy poskytnete.

7.2 Súhlasy podľa bodu 1 tohto článku môžete bezplatne a kedykoľvek odvolať a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lifestyletv.sk@gmail.com, s uvedením rozsahu, v ktorom Váš súhlas odvolávate.

7.3 Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatnými, a preto je oslobodený od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžete dostať od Ostatných.

7.4 Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak ste presvedčený, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov alebo Obsahom, kontaktujte Nás písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lifestyletv.sk@gmail.com.

7.5 Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva a ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platnými právnymi predpismi, súhlasíte a zaväzujete sa, že:
-      budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných
, -      nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
-      nebudete neoprávnene zasahovať do osobnostných práv a práv na ochranu dobrej povesti Nás, iných Používateľov Internetovej stránky a ani Ostatných.

7.6 6. Nemáme možnosť kontrolovať súlad prípadných ponúk, ktoré sú obsahom Príspevkov, s platnými právnymi predpismi. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za pravdivosť či úplnosť Príspevkov, ktoré by mohli viesť k akejkoľvek následnej obchodnej činnosti medzi zúčastnenými stranami, ani za práva a povinnosti z takejto obchodnej činnosti vyplývajúce.

8. Finančné dary na prevádzku Internetovej stránky a tvorbu jej Obsahu

8.1 Prevádzkovateľ na vlastné náklady zabezpečuje prevádzku Internetovej stránky ako aj jej Obsah. Používateľ si môže zakúpiť možnosť sledovať celé videá na Internetovej stránke podľa možností na úhrady poskytnuté na Internetovej stránke.

8.2 Vzhľadom na snahu neustále skvalitňovať prevádzku ako aj Obsah Internetovej stránky, ktorá má slúžiť širokej verejnosti, je nevyhnutné zabezpečovať neustály zdroj financovania projektu Internetovej stránky zo strany Prevádzkovateľa a to aj formou platieb za možnosť sledovania vybraných videí.

8.3 Prevádzkovateľ zabezpečuje projekt Internetovej stránky jednak z finančných prostriedkov získaných od Inzerentov, od Používateľov za sledovanie videí ako aj z finančných darov od Používateľov.

8.4 Používateľ môže prostredníctvom Internetovej stránky darovať Poskytovateľovi finančný dar.

8.5 Darca môže využiť možnosť výberu výšky darovanej sumy z predvolených možností na Internetovej stránke alebo zadať ľubovoľnú sumu v rozmedzí min. 2 eur a max. 500 eur.

8.6 Darca môže svoj dar uhradiť prostredníctvom služieb internet bankingu, platobných alebo kreditných kariet, prevodom z bankového účtu alebo iným spôsobom umožneným Poskytovateľom.

8.7 Darca si tiež môže zvoliť či pôjde z jeho strany o jednorazový dar alebo pravidelný dar formou automatického odpísania rovnakej sumy z účtu každý mesiac. Pravidelné mesačné prispievanie je možné kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo kedykoľvek opäť obnoviť.

8.8 Darca a Používateľ môže svoj peňažný dar alebo príspevok (cenu za sledovanie videí) uhradiť v prospech Prevádzkovateľa bezhotovostne, pričom na čo najväčšie zjednodušenie celého systému zriadil Prevádzkovateľ pre tento účel platobnú službu prostredníctvom platobnej brány Besteron poskytovanou spoločnosťou SIA Slovakia, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 372 074 (ďalej len „Besteron“) u vybraných bánk.

8.9 Potom ako si Darca alebo Používateľ v rámci Besteronu zvolí banku, prostredníctvom ktorej chce vykonať svoj finančnú úhradu v prospech Prevádzkovateľa, tak bude automaticky presmerovaný do svojho internetového bankovníctva, kde sa prihlási prostredníctvom údajov požadovaných svojou bankou, v ktorej má vedený svoj účet.

8.10 Po prihlásení do svojho internetového bankovníctva sa Darcovi alebo Používateľovi objaví kompletný platobný príkaz s uvedením sumy, variabilného symbolu, typu platobnej brány, ako aj bankového účtu príjemcu, ktorým je Besteron. Darca alebo Používateľ potvrdí platobný príkaz spôsobom vyžadovaným jeho bankou, a to najmä kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ alebo „Odoslať platbu“ alebo tlačidlo s rovnakým, alebo obdobným významom (ďalej len „Zaplatiť“). Kliknutím na tlačidlo Zaplatiť Darca vyjadruje svoj súhlas s platbou a berie na vedomie povahu realizovanej platby Prevádzkovateľovi a spôsob vysporiadania jeho záväzku, pričom zároveň potvrdením platby (stlačením tlačidla Zaplatiť) vyjadruje svoj súhlas s týmto spôsobom vysporiadania jeho záväzku. Realizáciou platby daru v prospech Prevádzkovateľa, dochádza zároveň k uzavretiu dohody medzi Darcom alebo Používateľom a na druhej strane Besteronom, v súlade s ktorou sa Besteron zaväzuje uhradiť za Darcu jeho záväzok voči Prevádzkovateľovi na úhradu peňažnej sumy daru. Úhrada daru alebo ceny za sledovanie videa bude vykonaná prostredníctvom vyúčtovania.

8.11 Ak Darca alebo Používateľ udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú a bude zrealizovaná. Darca alebo Používateľ autorizuje platobnú operáciu pred jej vykonaním.

8.12 Súhlas na vykonanie opakovaných platobných operácií možno kedykoľvek odvolať a to spôsobom vyžadovaným bankou či iným poskytovateľom platobných služieb, ktorého si Darca alebo Používateľ pre zrealizovanie úhrady daru zvolil, potvrdením tlačítka „zastaviť opakovanie“ vo svojom konte po prihlásení na portál lifestyletv.sk  alebo zaslaním oznámenia o zrušení presne špecifikovaných opakovaných platieb na e-mailovú adresu: lifestyletv.sk@gmail.com.

8.13 V prípade, ak došlo k úhrade v prospech Prevádzkovateľa omylom alebo po riadnom odvolaní platobnej operácie, tak Prevádzkovateľ je povinný vykonať refundáciu takejto úhrady v prospech platiteľa. Takáto refundácia sa vykonaná prevodom z účtu Poskytovateľa, pričom celková výška refundovanej platby bude ponížená o všetky náklady nevyhnutne vynaložené na jej zrealizovanie (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

8.14 Prevádzkovateľ dary zrealizované podľa tohto článku od Darcov a Používateľov prijíma.

Registrácia
Zaregistruj sa
a získaj množstvo výhod
1. Zadajte email a heslo
2. Na email Vám príde aktivačný email
3. Prihláste sa a využívajte lifestyletv na 100%
Registrácia
Zaregistruj sa
a získaj množstvo výhod
1. Zadajte email a heslo
2. Na email Vám príde aktivačný email
3. Prihláste sa a využívajte lifestyletv na 100%